Privacyverklaring

Cijfers die Tellen

gevestigd aan Naarderweg 16, 1217 GL  Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https:\\cijfersdietellen.nl

Naarderweg 16

1217 GL  Hilversum

+31 35 303 00 18


Persoonsgegevens die wij verwerken

Cijfers die Tellen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kopie ID bewijs
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld via de portal van Nmbrs, in  correspondentie of telefonisch)
– Gegevens over jouw bedrijfsactiviteiten op onze website
– Iban rekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cijfers die Tellen verwerkt in een aantal gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– Gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cijfers die Tellen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen

– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– De mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Cijfers die Tellen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cijfers die Tellen neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cijfers die Tellen) tussen zit. Cijfers die Tellen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Exactonline
– Yuki
– Visma Nmbrs
– Nextens
– Visionplanner
– Microsoft (o.a. Office 365)
– Radar crm cloud
– Continuous auditor

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cijfers die Tellen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren) om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit de beroepsvereniging(en) waar wij bij zijn aangesloten.


Delen van persoonsgegevens met derden

Cijfers die Tellen verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Cijfers die Tellen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cijfers die Tellen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cijfers die Tellen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij een eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals bijvoorbeeld:

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cijfers die Tellen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cijfersdietellen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op jouw verzoek .

Cijfers die Tellen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cijfers die Tellen neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@cijfersdietellen.nl. Cijfers die Tellen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Gegevens zijn alleen toegankelijk op veilige IP adressen
– Dubbele inlog verificatie (o.a. Google Authenticator en Microsoft Authenticator)